You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHKLIENTÓW

InformujemyPana/Panią, że w związku z korzystaniem z naszych usługdokonujemyprzetwarzania Pana/Pani danych osobowych w rozumieniuprzepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych)(dalej: „RODO”).
W świetle powyższego zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1. AdministratoremPana/Panidanych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:
Sawa -Taxi Spółką z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawnej 46A, 03-984 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000136021, o kapitale zakładowym 311.000,00 złotych, NIP 521-03-34-968, REGON 010274920
2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z zamawianiem przez Państwa, a następnie realizacją przez Administratora zamówień na przewozy, w szczególnościtaksówkowe,a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższej jakości usługoraz ze względów bezpieczeństwa,rozmowy z naszą Centralą są nagrywane. Przechowujmy również w naszych zabezpieczonych systemachPaństwanumery telefonów i powiązane z nimi ostatnie miejsca rozpoczęcia zamawianych kursów realizowanych przez naszych kierowców, dzięki czemu możecie jako nasi Klienci łatwiej zamówić usługęwe wskazane przez Państwa miejsce, z którego najczęściej Państwa odbieramy, bez konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszej Centrali.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są współpracujące z namizaufanepodmioty trzecie takie jak np.nasi kierowcy (taksówkarze), spółki powiązane kapitałowo lub organizacyjne z Administratorem(spółka Polska Sieć Taxi Sp. z o.o., ul. Poprawna 46a, 03-984 Warszawa), współpracujące z nami w realizacji przewozów korporacje taxina terenie całego kraju(których lista znajduje się na stronie:www.sawataxi.pl), podmioty świadczące na naszą rzecz usługi z zakresu obsługi IT, hostingowej, a także potencjalnie mogą to być podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę prawną, kadrową, rachunkową, finansową, doradczą, konsultingową itp. Niezależnie od tego odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy administracji publicznej, organy ścigania lub sądy, jeżeli mają one prawo do żądania udostępnienia im takich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług,aż do przedawnienia wzajemnych roszczeń z tytułu świadczonych usług.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych osobowych,
  2. b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
  3. c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi.
7. Administrator może podejmować, woparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Administrator informuje, że wdrożył stosowne polityki ochrony danych osobowych a nasz wykwalifikowany personel przetwarzający Państwa dane osobowe posiada niezbędne upoważnienia do przetwarzania danych. Ponadto dokładamywszelkich starań, aby zapewnić konieczne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Zpoważaniem

Zarząd Sawa-Taxi Sp. z o.o.